Koncepcja pracy Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek” w Warszawie

Zatwierdzono do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2015/2016 z dnia 10 września 2015 r.

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015, poz. 1270).
 2. Statutu Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek”.

Charakterystyka placówki

Przedszkole istnieje od 1976 roku, usytuowane jest w cichym osiedlu otoczonym zielenią, z dala od miejskiego zgiełku. Kreatywne grono pedagogiczne  zapewnia fachową opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Nauczycielki preferują indywidualne podejście do każdego dziecka, swobodę i spontaniczność, wykorzystują nowatorskie metody pracy.

Dostrzegając wokół postępującą degradację środowiska, brak szacunku do przyrody, a także brak umiejętności korzystania z jej darów, nie mogłyśmy patrzeć na to obojętnie. Dlatego też postawiłyśmy na EKOLOGIĘ.  Za swój priorytetowy cel uznałyśmy stworzenie warunków sprzyjających budzeniu świadomości ekologicznej.

Aby przenieść do naszego przedszkola troszeczkę przyrody i umożliwić dzieciom codzienny kontakt z nią, w holu powstał  Zielony Zakątek – Oranżeria, w której dzieci poznają różne gatunki roślin i zwierząt, podczas zajęć w oranżerii uczą się jak o nie dbać i jak je pielęgnować.

Sale przedszkolne zostały pomalowane ciepłymi, przyjaznymi i bliskimi dzieciom kolorami. Wprowadzone zostały zmiany w urządzeniu sal: powstało wiele kącików edukacyjnych, dających dzieciom szansę rozwoju własnych zaintereso­wań, możliwości wyboru zadania, samodzielnego działania. Ogród przedszkolny także daje dzieciom możliwość obcowania z przyrodą – tu dzieci prowadzą swoje pierwsze obserwacje przyrodnicze, eksperymentują a także stawiają swoje pierwsze kroki jako ogrodnicy.

Misja

Kochamy nasze dzieci takimi jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

Wizja — nasze przedszkole

Jesteśmy placówką pracującą w oparciu o zindywidualizowany program rozwoju każdego dziecka, dzięki czemu nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole. Program pracy wychowawczo - dydaktycznej realizowany jest we współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami. 

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z samym sobą i środowiskiem.

Kadra przedszkola permanentnie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców.

Przedszkole współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego oraz sąsiednimi placówkami oświatowymi. Korzysta z ich pomocy, a także włącza czynnie środowisko lokalne do współpracy poprzez różnorodność działań integrujących. Pracownicy przedszkola okresowo dokonują ewaluacji procesów zachodzących w przedszkolu, a uzyskane wyniki służą do stałego ich doskonalenia.

Nasze przedszkole:

 • jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby,
 • ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości,
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole,
 • poprzez odpowiednią ofertę edukacyjną stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych,
 • przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji,
 • przestrzega praw dziecka, dba o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną,
 • nawiązuje współpracę z rodzicami, stwarza im możliwość uczestnictwa w życiu przedszkola,
 • zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną,
 • uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego,
 • promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku,
 • stosuje aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantujące wysoką jakość pracy,
 • baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • jest akceptowane takie, jakie jest,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
 • Ÿwspółpracują z nauczycielami,  otrzymują pomoc specjalistów,
 • Ÿwyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
 • Ÿaktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują  partnerów i przyjaciół przedszkola,
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
 • stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

Dziecko w naszym przedszkolu ma prawo do:

 • życia i rozwoju
 • swobodnej myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • wspólnoty w grupie
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • pomocy ze strony dorosłych i kontakt ów z nimi na zasadzie równouprawnienia
 • nauki, informacji , badania i eksperymentowania
 • nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania
 • zdrowego żywienia

Absolwenci naszego przedszkola:

 • są aktywni, twórczy, chętni do działania;
 • potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych;
 • mają ukształtowane poczucie własnej wartości;
 • są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.

Cele i zadania

 1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem   i możliwościami rozwojowymi.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności poprzez:
  — kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
  — kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
  — nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą,
 5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

 7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

 8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

 9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku — współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

Kierunki realizacji

 • Promocja zdrowia i ekologia.
 • Rozwijanie uzdolnień.
 • Edukacja przez sztukę.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji.

Wskaźniki efektywności koncepcji — kryteria sukcesu

 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 • prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • multimedia.

Katalog metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki: dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie  metody pracy:

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • metodę projektu
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, R. Labana, W. Scherborne, A. i M. Kniessów
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • techniki twórczego myślenia,
 • kinezjologia edukacyjna Denisona — zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,
 • pedagogika zabawy „Klauza” — zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
 • muzykoterapia — obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek dzieci,
 • elementy metody Ireny Majchrzak — przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • technika „mandali”, papieroplastyki i form przestrzennych, głównie w zajęciach i zabawach plastycznych.

Priorytety na lata 2015 – 2020

 1. Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 3. W dalszym ciągu budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 4. Doskonalenie organizacji pracy zespołowej.
 5. Tworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
 6. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.
UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...