Opłaty

Pobyt

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 8:00 do 14:00 jest bezpłatny.
W godzinach od 6:30 do 8:00 i od 14:00 do 17:30 naliczane są opłąty proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata za pełną godzinę jest równa 1 zł.

Pobyt płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca.


Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy przelać na konto nr
97 1030 1508 0000 0005 5021 2005

Odbiorca:
DBFO Bielany m.st. Warszawy
01-882 Warszawa
ul. Żeromskiego 29


Tytuł wpłaty:
Pobyt - opłata za [miesiąc, rok] - [imię i nazwisko dziecka, grupa]

Żywienie

Pełna, dzienna stawka żywieniowa (trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek) jest równa 8,50 zł.
W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola do godz. 13:00 (dwa posiłki: śniadanie, obiad) dzienna stawka żywieniowa jest równa 6,80 zł.

Wyżywienie należy opłacić najpóźniej do 30 dnia każdego miesiąca poprzedzającego opłacany okres.


Opłatę za żywienie dziecka należy przelać na konto nr
78 1030 1508 0000 0005 5021 2056

Odbiorca:
DBFO Bielany m.st. Warszawy
01-882 Warszawa
ul. Żeromskiego 29


Tytuł wpłaty:
Żywienie - opłata za [miesiąc, rok] - [imię i nazwisko dziecka, grupa]


Rada Rodziców

Proponowane wysokości składek na Radę Rodziców:

  • jedno dziecko: 35,00 zł;
  • dwoje dzieci: 50 zł;
  • troje i więcej dzieci: 60 zł.

Radę Rodziców należy opłacić do 30 dnia każdego miesiąca.


Opłatę za radę rodziców należy przelać na konto nr
43 1090 1014 0000 0001 0030 2979

Odbiorca:
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 318 "Zielony Zakątek"
01-864 Warszawa
ul. Kochanowskiego 9a


Tytuł wpłaty:
Opłata za radę rodziców [miesiąc, rok] - [imię i nazwisko dziecka, grupa]


Pozostałe opłaty

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2015/16 w wysokości 38 zł należy opłacić osobiście w przedszkolu.

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia 12.09.2016 | 2.6 MiB

Zasady zmniejszania i zwolnienia z opłat

za świadczenia udzielane przez przedszkola ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

1. Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

a) wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;

b) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia;

2. W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty określonej w §4 ust. 1 niniejszego statutu.

3.  Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola. Wniosek dostępny jest w holu przedszkola i na stronie internetowej przedszkola.

4. Do wniosku  należy dołączyć:

1) Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej:

a) zaświadczenia o zarobkach brutto dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego wydane przez pracodawcę i dotyczące trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego; w sytuacji utraty dochodów w wyniku w szczególności rozwiązania stosunku pracy, przebywania na urlopie  wychowawczym lub bezpłatnym zaświadczenie o zarobkach brutto może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

b) oświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o wysokości innych dochodów brutto uzyskanych poza stosunkiem pracy, o którym mowa w punkcie 1) litera a) w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane poza stosunkiem pracy należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło;

c) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

2) Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą do wniosku powinny:

a) okazać deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, stanowiącą podstawę obliczenia przeciętnych miesięcznych dochodów brutto lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności  gospodarczej wystawiony przez urząd skarbowy lub stanowiący podstawę rozliczeń z urzędem skarbowym; w sytuacji utraty dochodów w wyniku likwidacji własnej działalności gospodarczej dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

b) dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów brutto uzyskanych z innych źródeł nie wymienionych w dokumentach, o których mowa w punkcie 2 litera a) w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań, lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło,

c) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

5.  Dokumenty dotyczące weryfikacji dochodów muszą złożyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego.

6.  W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę lub jej obniżenia, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

7.  Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

8.  Zwolnienie lub obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

9.  Ilekroć w statucie jest mowa o dochodach rodziców  lub dochodach opiekunów prawnych oznacza to zawsze dochody  rozumiane jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

10. W przypadku, gdy do przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego przez m. st. Warszawę uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75% kwoty należnej za każdy miesiąc.

11. Wniosek o obniżenie opłaty z powodu opisanego w punkcie 10 rodzice składają do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku dostępny jest w holu przedszkola i na stronie internetowej przedszkola.

12. Wyżej wymieniony wniosek dyrektor rozpatruje w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.

13. W przypadku zbiegu uprawnień (ze względu na kryterium dochodowe i ze względu na rodzeństwo) przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców.

14. Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola prowadzonego przez m.st. Warszawa następuje na rok szkolny.


Wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku 2017 wynosi 2000 zł brutto.UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...