Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

Obowiązek zapewnienia dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Dzieci:

 • sześcioletnie (urodzone w 2011 r. ) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym,

 • pięcioletnie (urodzone w 2012 r.),

 • czteroletnie (urodzone w 2013 r.),

 • trzyletnie (urodzone w 2014 r.)

mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego
z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz dzielnicy,
w której dziecko mieszka wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny
w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Proces wskazywania miejsca dzieciom, które nie zostały przyjęte do wybranych przez rodziców placówek rozpocznie się w czerwcu br. Rodzice otrzymają pisemną  informację,
w którym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zostało przygotowane miejsce dla dziecka.

W celu zapisania dziecka do placówki, w której zostało zapewnione miejsce, należy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji złożyć potwierdzenie woli zapisu. Niezłożenie potwierdzenia woli zapisu oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Potwierdzenie woli zapisu oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przedszkola/szkoły

15 maja br. w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 15 maja do 19 maja br. składają potwierdzenie zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało  zakwalifikowane. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.

23 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata dostępna będzie również w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dniod dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


Pliki do pobrania

Harmonogram rekrutacji Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Zasady rekrutacji Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018.

Kryteria rekrutacji Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kryterium dochodowe Kryterium dochodowe

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do przedszkoli i szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późń. zm.)

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...