Grupa VI „Misie”

Wychowawcy

Katarzyna Kaczmarska
mgr Anna Eysmont

Woźna
Anna Wygrabek

Maj 2022 r.

Opracowała: Katarzyna Kaczmarska

Tematyka kompleksowa

 1. Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?
 2. Czyim domem jest łąka?
 3. Jak daleko pada jabłko od jabłoni?
 4. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę podczas zajęć i zabaw swobodnych .

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. układanie koralików, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • poznanie pokrewieństwa między członkami rodziny;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka;

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wizyta u lekarza, w ogrodzie, w parku na ulicy.
 • Wyjaśnienie różnic między łąka a parkiem:
 •  

Językowa aktywność dziecka

 • Nazwanie członków rodziny:
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych i spójnych wypowiedzi na dowolny temat;
 • układanie liter według wzoru;
 • interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem);
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska; technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
 • posługiwanie się zabawkami na baterie, określanie źródła ich zasilania.

Poznawcza aktywność dziecka

 • poznanie stopnia pokrewieństwa członków rodziny:
 • przypomnienie polskich symboli narodowych, legend:
 • zapoznanie z ziołami i ich znaczeniem i zagrożeniem;
 • zapoznanie z ośmioma cudami świata;
 • przypomnienie praw dziecka;
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • utrwalenie nazw kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków;
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny;
 • nazywanie źródeł dźwięków.

Przygotowano na podstawie programu Supersmyki MAC EdukacjaKwiecień 2022 r.

Opracowała: Anna Eysmont

Tematyka kompleksowa

 1. Kto obroni słonia?
 2. Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisanki?
 3. Jak być eko?
 4. Kto wymyślił naszą flagę?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 

Społeczna aktywność dziecka:

 

 • posługiwanie się kompletem sztućców podczas spożywania posiłków
 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

 

Językowa aktywność dziecka:

 

 • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
 • słowne określanie struktury kartki i samodzielne próby eksperymentowania z kartką
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach)

 

Artystyczna aktywność dziecka:

 

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • wymienianie i określanie elementów składających się na zdrowy tryb życia
 • wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • czynny udział w dekorowaniu Sali

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • określanie swoich zainteresowań
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
 • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • uczestniczenie w wybranych formach aktywności z elementami kultury różnych narodów, np. śpiew, taniec, przygotowywanie potraw
 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
 • interesowanie się aktualnymi wydarzeniami w naszym kraju
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny

 

Językowa aktywność dziecka:

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
 • samodzielne układanie opowiadań
 • posługiwanie się poprawną mową
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
 • dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • rozpoznawanie liter pisanych

 

Artystyczna aktywność dziecka:

 • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna) wybranych świąt (np. Dzień Matki)
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
 • tworzenie roztworów barw o różnym stężeniu, szeregowanie ich według natężenia barwy
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych, ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

 

Poznawcza aktywność dziecka:

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
 • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
 • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >
 • poznawanie nominałów wybranych monet i banknotów – używanie ich papierowych sylwet w zabawie
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

Przygotowano na podstawie programu Supersmyki MAC Edukacja


Piosenki i wierszyki

Wierszyk

Mówi zając do baranka,
jaka piękna ta pisanka,
wtem z jajeczka wyszła kurka,
nastroszyła swoje piórka,
teraz biega, głośno krzyczy,
że wesołych świąt życzy!

Hymn

„Mazurek Dąbrowskiego”
Słowa: Józef Wybicki, 1797 r.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
— Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.Ćwiczenia logopedyczne

Od kwietnia ćwiczenia logopedyczne znajdują się w zakładce „Kącik logopedyczny


Stron 1 z 6

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...