Rekrutacja na rok szkolny 2021/22Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa:

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z harmonogramem, zasadami i kryteriami rekrutacji.

ePUAP

Zgodnie z Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzice mają możliwość przesłania wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu ePUAP.

W tym celu należy się zalogować na stronie https://gov.pl klikając w przycisk „Mój Gov” znajdujący się w prawym górnym rogu strony, następnie wybierając z menu po lewej stronie „Moja skrzynka”. Po otwarciu skrzynki należy kliknąć „WYŚLIJ PISMO”, wprowadzić nazwę naszego przedszkola, wybrać rodzaj pisma, wpisać temat i treść pisma, następnie załączyć stosowne dokumenty.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszej placówce zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie od 23 lutego do 1 marca do godziny 16:00.

Uwaga! Niezłożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w wyżej wymienionym terminie będzie skutkować skreśleniem dziecka z przedszkola od dnia 1 września 2021 r.

Bardzo prosimy o nieskładanie deklaracji przed 23 lutego.


Deklaracja_kontynuowanie wychowania przedszkolnego_druk.doc (35.0 KiB)


KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE SKŁADANIEM W PLACÓWCE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 informujemy, że:

1)   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania rekrutacyjnego jest Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” w Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 9A, tel. 22 663 92 81.

2)    Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych  jest możliwy przy użyciu adresu mailowego iodo@dbfobielany.waw.pl należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji;

3)    dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z zapisami art. 131 i 149 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.996 ze zm.);

4)    odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy przedszkolami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc;

5)    dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)    dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do przedszkola, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem;

7)    Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata). Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8)    W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

9)    W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;

10)  rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w postępowaniu  rekrutacyjnym narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego;

11)  podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...