Grupa III „Jeżyki”

Wychowawcy
mgr Monika Śmigrodzka

Woźna
Izabela Kania

Maj 2023

Opracowała: Magdalena Gerretse

Tematyka kompleksowa

 1. Łąka w maju
 2. Moja miejscowość, mój region
 3. Moja ojczyzna
 4. Wiosenne przebudzenia

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu),
 • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
 • zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski,
 • rozwijanie mowy i spostrzegawczości wzrokowej,
 • poznawanie zalet życia w małych miejscowościach i w dużych miejscowościach,
 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
 • rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości i swojego regionu,
 • rozwijanie umiejętności słuchania i poprawnego wypowiadania się na forum grupy,
 • utrwalanie brzmienia i sposobu wydobywania dźwięków z instrumentów,
 • wyjaśnianie pojęć adresat, nadawca; poznawanie znaczenia słowa petycja,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania
  i przeliczania,
 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej, rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
 • stosowanie różnych technik plastycznych,
 • wyjaśnianie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń,
 • poznawanie zabudowy charakterystycznej dla miasta,
 • wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
 • wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał,
 • poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską,
 • zapoznanie z pojęciem Unia Europejska i jej symbolami,
 • rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki,
 • poznawanie ogólnej budowy kwiatu,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny,
 • uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich świąt,
 • ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza,
 • rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,
 • uświadamianie konieczności zachowywania bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw,
 • wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami.

Materiały do nauki

„Dom”

sł. R. Salach

Wiele wiosek, wiele miast
rozrzuconych w Polsce jest.
Takich małych, takich wielkich
bardzo pięknych miejsc.
Czy mieszkanie masz w Warszawie,
czy też domem twoim wioska,
wszyscy dobrze o tym wiedzą,
że to właśnie nasza Polska.
Każde dziecko bardzo kocha
zamieszkania swego miejsce:
domy, sklepy, parki, szkoły
i ulice — te najmniejsze.
Marzę, aby kraj swój poznać
od Bałtyku aż do Tatr,
a gdy zwiedzę Polskę całą,
to do domu wrócę

„Łąka”

sł. B. Forma

Powiał letni wietrzyk,
łąka zapachniała,
świeżą koniczyną
pokryła się cała.
Brzęczą głośno pszczoły,
pracują wytrwale.
Zapylają kwiaty,
nie nudzą się wcale.
Słońce ciepłe blaski
na ziemię wysyła.
Mienią się w nich skrzydła
pięknego motyla.
 Na łące tej chciałbym
znaleźć się przez chwilę
i stać się prześlicznym,
barwnym motylem.Kwiecień 2023

Opracowała: Monika Śmigrodzka

Tematyka kompleksowa

 1. Wiosenne powroty.
 2. Wielkanoc.
 3. Wiosna na wsi.
 4. Dbamy o przyrodę.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 •  zachęcenie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków,
 •  zapoznanie z właściwościami jajka,
 •  rozwijanie słuchu fonematycznego,
 •  stosowanie różnych technik plastycznych,
 •  wzbogacenie wiadomości na temat ptaków,
 •  rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
 •  uświadomienie istnienia ochrony gatunkowej,
 •  porównywanie liczebności zbiorów,
 •  usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
 •  rozwijanie wrażliwości dotykowej,
 •  utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych,
 •  rozwijanie mowy,
 •  rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej,
 •  rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego,
 •  kształtowanie poczucia rytmu,
 •  wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 •  rozwijanie sprawności rachunkowych,
 •  porównywanie długości i wysokości przedmiotów,
 •  wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych na wsi,
 •  utrwalanie zasad obowiązujących podczas oglądania przedstawienia,
 •  utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych,
 •  pamięciowe opanowanie piosenki,
 •  rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników,
 • ćwiczenie słuchu muzycznego,
 • zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka,
 • zachęcanie do dbania o sprawność fizyczną,
 •  utrwalanie nazw liczebników głównych i porządkowych,
 •  rozwiązywanie prostych zadań matematycznych,
 •  rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych,
 •  kształtowanie świadomości ekologicznej,
 •  wzbogacanie wiadomości na temat żab

Materiały do nauki

„Śniadanie”

sł. Ewa Stadtmüller

Jedźmy na wieś — daję słowo
że tam można podjeść zdrowo.
 Już od rana białą rzeką
wyśmienite płynie mleko.
Płynie do nas wprost od krowy,
serek z niego będzie zdrowy.
Kura chwali się od rana:
— zniosłam jajko proszę pana!
Proszę spojrzeć to nie bajka.
Wprost od kury są te jajka!  
Jeszcze tylko kromka chleba
i do szczęścia nic nie trzeba.

„Przyjaciel przyrody”

sł. A. Widzowska
(fragment)

My, przedszkolaki na ziemskiej kuli,
wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,
zadbać o lasy, powietrze, wodę,
kwiaty, zwierzęta — całą przyrodę!Opracowano na podstawie Programu wychowania przedszkolnego wyd. MAC w oparciu o przewodnik i materiały metodyczne cyklu „Olek i Ada” poziom A+ i B oraz pomysły własne. Przedstawiony plan obejmuje działania dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w obu grupach wiekowych.

Stron 1 z 5

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...