Grupa VI „Misie”

Wychowawcy

Katarzyna Kaczmarska
mgr Anna Eysmont

Woźna
Anna Wygrabek

Luty 2022 r.

Opracowała: Anna Eysmont

Tematyka kompleksowa

 1. Kim będę gdy dorosnę?
 2. Czy Kot w butach był na weselu Kopciuszka?
 3. Gdzie puka sztuka?
 4. Co łączy kurę i dinozaura?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 

Społeczna aktywność dziecka

 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

 

Językowa aktywność dziecka

 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
 • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • czynny udział w dekorowaniu sali
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
 • określanie swoich zainteresowań
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
 • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania
 • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
 • zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie
 • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji

 

Językowa aktywność dziecka

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • samodzielne układanie opowiadań
 • posługiwanie się poprawną mową
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • rozpoznawanie liter pisanych
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

 

Artystyczna aktywność dziecka

 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
 • wymienienie nazwisk znanych artystów
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
 • poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba z wykorzystaniem literatury, filmu
 • poznawanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia, na rozwój cywilizacji
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

Poznawcza aktywność dziecka

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
 • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

 

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020
Ćwiczenia logopedyczne

Opracowała: Elżbieta Niemaszyk

Zabawa logopedyczna dla dzieci, które nie mówią „r”
 • Wymawianie na przemian „a” — „o” lub „e” — „o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie górnej i dolnej wargi — zabawa w naśladowanie „syreny policyjnej”
 • Oddalanie od siebie kącików ust, jak przy „i” — zbliżanie do siebie kącików ust (ściąganie warg) jak przy „u” , wymawianie ich na przemian — zabawa w naśladowanie „karetki”
 • Cmokanie — dziecko udaje, że stara się rozdzielić sklejone wargi
 • Gwizdanie
 • Zabawa w rybi pyszczek — gwałtowne otwieranie i zamykanie buzi jak rybka
 • Nadmuchiwanie baloników, puszczanie baniek mydlanych
 • Nadymać policzki z uwolnieniem nagromadzonego w jamie ustnej powietrza- zabawa w dziurawy balonik
 • Nadymać policzki na zmianę lewy i prawy, przesuwać powietrze z jednej strony jamy ustnej do drugiej przy zwartych wargach
 • Wciągać policzki do jamy ustnej (policzki ściśle przylegają do łuków zębowych, wargi tworzą zajęczy pyszczek) — jak zajączek
 • Dmuchać na płomień świecy, skrawki papieru, watkę, piłeczkę pingpongową...
 • Cmokanie (powstający szmer przypomina pocałunek)

Styczeń 2022 r.

Opracowała: Katarzyna Kaczmarska

Tematyka kompleksowa

 1. Czy można cofnąć czas ?
 2. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?
 3. Kto to taki : mama mamy, tata, taty?
 4. Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć;
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań.

Językowa aktywność dziecka

 • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów tp..;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej  muzyki;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji;
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości; 
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej.
 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
 • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji.

Językowa aktywność dziecka

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • próby samodzielnego czytania;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
 • rozpoznawanie liter pisanych.

 Artystyczna aktywność dziecka

 • podawanie przybliżonych dat (np. koniec roku , początek roku, wczesna wiosna), wybranych świąt (np. Dzień Matki);
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy.

 Poznawcza aktywność dziecka

 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
 • budowanie szeregów złożonych z wielu elementów;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości;
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
 • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów;
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;
 • wymienianie nazw miesięcy należących do zimy;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
 • poznawanie różnych źródeł energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej;
 • poznawanie źródeł pochodzenia energii, np. siły wiatru, wody, słońca;
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja.

 

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020


Wierszyki i piosenki

„Dziwny pies”

Danuta Wawiłow

1, 2, 1, 2,
pewna pani miała psa

3 i 4, 3 i 4,
pies ten dziwne miał maniery

5 i 6, 5 i 6,
pies ten lodów nie chciał jeść

7, 8, 7, 8,
wciąż o kości tylko prosił

9, 10, 9, 10,
kto z was kości mu przyniesie?

Może ja, może ty?
Licz od nowa; raz, dwa, trzy!

 

„Tydzień”

Agnieszka Galica

Tydzień ma siedem dni,
zna je mama, znasz je ty: poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek, piątek  i sobota.
A w niedzielę razem z mamą
powtórzymy znów to samo!
Biegnie miesiąc za miesiącem

„Miesiące i pory roku”

(piosenka)

Styczeń mrozi mocno nos 
W lutym przydałby się koc
W marcu jak w garncu staje się
W kwietniu czasem spadnie deszcz

To są nasze roku miesiące
Wszystkie są inne, ciepłe, zimne, gorące
To świat prawdziwy, a jakby na niby
Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimy

W maju kwitnie wiosna nam
W czerwcu się ożywia sad
W lipcu wakacje i wojaże
W sierpniu na wrotki i na plaże

To są nasze roku miesiące
Wszystkie są inne, ciepłe, zimne, gorące
To świat prawdziwy, a jakby na niby
Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimy

Wrzesień już do szkoły czas
Październik przyjaźni nowych świat
Listopad liśćmi się zapowiada
A grudzień święta i śnieżna zabawa

To są nasze roku miesiące
Wszystkie są inne, ciepłe, zimne, gorące
To świat prawdziwy, a jakby na niby
Czas wiosny, czas lata, jesieni i zimyĆwiczenia logopedyczne

Opracowała: Elżbieta Niemaszyk

Zabawa logopedyczna dla dzieci, które nie mówią „r”

Aby nauczyć język wibracji, kładziemy kółeczka z dziurkacza albo inne małe kawałki papieru na koniec

języka i zachęcamy dziecko do energicznego zdmuchiwania.
Ile przy tym radości :-).

Bębenek — uderzanie językiem o wałek dziąsłowy za górnymi zębami.


UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...